Kurumsal Sorumluluk Projelerimiz

Kurumsal Sorumluluk Projelerimiz


“Değer kattıkça değerleniyoruz.”

Ersel Mühendislik


Ersel Mühendislik ’in 2011 Yılı Kurumsal Sorumluluk Projeleri

Kurumsal sorumluluk projelerimizin özü şirketimizin vizyonudur.

Vizyonumuzda da belirtildiği gibi firmamız, mevcut toplumsal sorunların giderilmesine katkıda bulunmanın yanı sıra yeni doğacak ihtiyaçları karşılayacak yatırımların temellerini de bu günden atmaktadır. Ersel Engineering, toplumumuzda yardım eli bekleyen kişilere ulaşmak ve genel refah seviyesini yükseltmek için üretime katkıda bulunup istihdam sağlamaktadır. Kurum içi eğitimleri tecrübeyle birleştirerek kalifiye eleman yetiştirmek ve dolayısıyla nitelikli iş gücünü arttırmak sosyal sorumluluk projelerimizin temel amacıdır.

ERSEL MÜHENDİSLİK SOSYAL SORUMLULUK İLKELERİ

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Ersel Engineering’in kurulduğu günden bu yana devam eden sosyal sorumluluk politikaları ve bu sorumluluklarının farkında olması, gelecek kuşaklara ait sorumluluklarını da üstlenmesiyle yakından ilgilidir.

Ersel Engineering, işletme faaliyetlerinde toplumun çıkarlarının hiç bir zaman göz ardı edilmemesi gerektiğinin bilincindedir. Kaynaklarını tasarruflu kullanır ve bu bilinci tüm çalışanlarına verir. İnsan sağlığının korunmasının önemi ve bu konuda göstermiş olduğu hassasiyet ile beraber ilke olarak benimsediği sosyal sorumluluk projeleri ve ilkeleri ise şunlardır:

Sosyal Sorumluluk İlkelerimiz 

  • Kendi çalışanları ve iş ortakları ile birlikte tüm insanların haklarına saygılı olmak,
  • Irk, dil, din, cinsiyet, ten rengi, yaş, milliyet, sosyal köken ayrımı yapmadan bütün çalışanlarına eşit davranmak,
  • Çocukların çalışmasına müsamaha göstermemek ve çocuk haklarına saygı duymak,
  • Ücretlendirme ve sunduğu sosyal imkânların, ulusal ve yerel yasal standartlara uyması. Eşit ayardaki işe eşit ücret standardı vardır.
  • Çalışanları başta olmak üzere tüm iş ortaklarının ve müşterilerinin, sosyal sorumluluk alanında hassasiyetle hareket etmelerini sağlamaya yönelik yaklaşımlar gerçekleştirmektedir.
  • Faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda, toplumlara karşı olan sosyal ve çevresel tüm sorumluluklarını o toplumun gelenek, görenek ve kültürüne uygun olarak yerine getirmeye özen göstermektir.

Yukarıda belirtilen ilkelerin ışığında 2011 yılında uygulamada olacak sosyal sorumluluk projelerimiz şunlardır:

Eğitim : Ersel Engineering toplumsal barışın ve refah seviyesinin artması yolunun “Eğitim” den geçtiğinin bilincindedir. Bu sebeple; 

“Eli Silah Değil Kalem Tutan Çocuklar” Projesinin kapsamında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine katkıda bulunacak projeler tasarlamayı ve bu projeleri hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Bu proje her çocuğun “Eğitim Hakkından” adaletli bir şekilde faydalanmasını sağlayacağı gibi, aynı zamanda çocuklarımızın bilinçli birer birey olma yolundaki süreçlerini de tamamlamalarına yardımcı olacaktır.

Eğer “Eli Silah Değil Kalem Tutan Çocuklar” yetiştirirsek, sadece bir bireyin hayatını değil yarınları da değiştirebiliriz.

İşte bu gerçekten yola çıkarak Ersel Engineering, eğitime yaptığı yatırımı, geleceğe yaptığı yatırım olarak görmektedir.

Ersel Engineering, kendi projelerinin yanı sıra, eğitimle ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü projelere de kaynak aktararak öğrencilerimizin daha iyi koşullarda eğitim alabilmeleri için katkıda bulunmaktadır.

Çevre : Daha temiz bir dünya için yeni enerji kaynaklarının bulunması ve bu kaynakların çevreye en az zarar verecek şekilde kullanılması taraftarıdır. Bu sebeple oluşturduğu bir diğer sosyal sorumluluk projesi ise:

 “Daha Temiz Bir Dünya İçin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Bulmak ve Kullanmak. ” tır.

Sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerji yenilenebilir enerjidir. Bu kaynaklar güneş ışığı, rüzgâr, akan su, biyolojik süreçler ve jeotermal olarak sıralanabilir.

Yenilenebilir enerjinin tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. Bu kaynaklar doğrudan kullanılabilir veya enerjinin başka bir şekline dönüştürülebilir.

“Doğanın kendi evrimi içinde bir sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji kaynağı” olarak da tanımlanan yenilebilir enerji önemlidir çünkü

  • Karbondioksit çıkışını azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olmaktadır.
  • Yerli kaynak oldukları için enerjide dışa bağımlılığı azaltır.
  • İstihdamın artmasına yardımcı olur.

Yenilebilir enerji kaynaklarını yaygınlaştırma, bulma ve kullanma çabaları tüm gelişmiş ülkelerin öncelikli hedefidir.

Bu gerekçeler çerçevesinde Ersel Engineering  “Daha Temiz Bir Dünya” için mevcut enerji kaynaklarının yok oluşunu beklemeden yeni, zararsız ve sürdürülebilir enerjiyi kullanma alanında atılımlar yaparak bunu sosyal sorumluluk politikasının bir gereği olarak görmektedir.

  • 2002 yılı kasım ayı Enerji Ajansı verilerine göre tüm dünyada kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının, toplam enerji kaynakları içindeki payı  % 13,8 ' dir. Bu payın dağılımı ise % 80 yanabilir ve yenilenebilir atıklar , % 16,5 hidro enerji, % 0,5 diğerleri (rüzgâr, jeotermal, güneş, dalga, gel-git olayları vs.) olarak verilmiştir.

Sosyal Yardımlaşma : Ersel Engineering “Değer Kattıkça Değerleniyoruz” ilkesinin gereği olarak, sosyal sorumluluk ve dayanışmanın gelişmesine katkı sağlayacak sosyal yardımları gerçekleştirmektedir. Bu projelerde; çalışanları, iş ortakları ve müşterileriyle birlikte hareket eden şirket, sadece yeni proje üretmekle kalmayıp, devam etmekte olan mevcut sosyal yardımlaşma projelerini ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını da desteklemektedir.

Sektöründe lider bir kuruluşa yakışır bir hassasiyetle yürüttüğü çalışmalarında, kimsesiz insanlara sadece yardım etmekle kalmayıp manevi olarak da onlarında yanında olmuş ve dertlerini dinlemiştir. Bakıma muhtaç insanların da ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte projeler üreterek onlara yardım eli uzatmak 2011 yılı Sosyal Sorumluluk Projelerimiz kapsamındadır.

Not: Yenilebilir Enerji Kaynağı hakkındaki bilimsel bilgiler http://tr.wikipedia.org adresinden derlenerek hazırlanmıştır.